50 Soal dan Jawaban PTS Sejarah Indonesia SMA Kelas 10 Semester 2 K13 Terbaru

50 Soal dan Jawaban PTS Sejarah Indonesia SMA Kelas 10 Semester 2 K13 Terbaru


1.Berdasarkan sudut pandang alkulturasi budaya, masuknya pengaruh budaya dan agama hindu Buddha di Indonesia dibagi menjadi 3 periode yaitu periode awal, tengah dan akhir. Periode awal terjadi pada abad …

 1. 5 sampai abad ke 11 M
 2. 11 sampai abad ke 16 M
 3. 16 sampai abad ke sekarang
 4. 4 sampai abad ke 10 M
 5. 6 sampai abad ke 10 M

2.Menurut sejarawan NJ. Krom bahwa pengaruh India masuk ke Indonesia dibawa oleh …..

 1. Pedagang
 2. Prajurit
 3. Bangsawan
 4. Pendeta
 5. Budak

3.Dampak negatif dengan masuknya pengaruh India ke Indonesia diantaranya adalah ….

 1. Bangsa Indonesia mengenal bentuk-bentuk perdagangan
 2. Hilangnya kebudayaan asli indonesia
 3. Munculnya kota-kota pelabuhan diseluruh wilayah Indonesia
 4. Terjadinya perang saudara
 5. Munculnya masa penjajahan di indonesia

4.Perpaduan antara budaya bangsa Dravida dan bangsa Aria melahirkan Agam...

 1. Budha
 2. Hindu
 3. Animisme
 4. Dinamisme
 5. Pemujaan Roh nenek moyang

5.Salah satu bagian dari candi ialah bhurloka yang melambangkan kehidupan dunia …

 1. Fana
 2. Kesatria
 3. Nyata
 4. Suci
 5. candala

6.masuknya agama hindu Buddha di Indonesia memberikan pengaruh bagi system pemerintahan di Indonesia yaitu dengan lahirnya system pemerintahan....

 1. dewa manusia
 2. Alam semesta
 3. barang Ghoib
 4. kesultanan
 5. Dewa raja

7.Candi Buddha umumnya terdiri atas kamadatu, rupadatu, dan arupadatu. Kehidupan manusia dipenuhi dengan nafsu keduniawian dilambangkan dengan …

 1. Kamadatu
 2. Rupadatu
 3. Arupadatu
 4. Bhurvaloka
 5. Svarloka

8.System kepercayaan yangb berkembang di Indonesia sebelum datangnya agama hindu Buddha ialah ….

 1. Ateisme dan politeisme
 2. Panteisme dan ateisme
 3. Totemisme dan ateisme
 4. Animesme dan dinamisme
 5. Politeisme dan monoisme

9.Tujuan utama Stratifikasi Kasta dalam agama Hindu adalah....

 1. Agar kasta Brahmana tidak bercampur dengan kasta Waisya
 2. Agar kasta Ksatria tidak bercampur dengan kasta Sudera
 3. Ras Dravida tidak ingin terjadi percampuran darah dengan Ras Aria
 4. Ras Aria tidak ingin terjadi percampuran darah dengan Ras Dravida
 5. Agar Ras Aria , Ras Dravida tidak bercampur dengan penduduk Sungai Indus

10.Menurut husein jayadiningrat islam mauk ke Indonesia berasal dari …

 1. Persia
 2. India
 3. Mesir
 4. Gujarat
 5. afrika

11.Bersatunya kembali Mataram Kuno ketika terjadi perkawinan politik antara Pramodhawardani dari dinasti Syailendra dengan …

 1. Rakai Pikatan
 2. Rakai Panangkaran
 3. Rakai Watuhumalang
 4. Rakai Warak
 5. Rakai Garung

12.Masuknya budaya hindu Buddha di Indonesia menyebabkan munculnya ….

 1. Kebudayaan hindu
 2. Kebudayaan buddha
 3. Kebudayaan asli indonesia
 4. Rumah rumah adat
 5. Akulturasi budaya hindu Buddha dengan budaya asli indonesia

13.Sang Budha Gautama mendapatkan gelar Tatagatha yang artinya ....

 1. Mencapai Nirwana
 2. Mencapai kenyataan
 3. Mencapai pencerahan
 4. Mencapai kemulyaan
 5. Meraih penjelasan agama

14.Proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu/Budha di Indonesia dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri yang datang ke India untuk mempelajari kemudian menyebarkan setelah pulang, berdasarkan teori ….

 1. Indonesia Pasif
 2. Indoesia aktif
 3. Avonturir
 4. Brahmana
 5. Ksatria

15.Pembawa kebudayaan Hindu/budha ke Indonesia berdasarkan teori Waisya adalah golongan …

 1. Pedagang
 2. Prajurit
 3. Bangsawan
 4. Petualangan
 5. Pendeta

16.Tokoh yang menyatakan bahwa pembawa kebudayaan Hindu/Budha ke Indonesia adalah golongan pendeta menurut pendapat dari …..

 1. Mukerji
 2. N.Y. Krom
 3. Van Leur
 4. G. CoedesC.
 5. C. Berg

17.Teori masuknya agama Hindu dan Buddha memiliki beberapa perbedaan yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dilakukan dengan melakukan kolonisasi daerah-daerah di Indonesia kemudian mendirikan kerajaan Hindu adalah teori....

 1. brahmana
 2. kesatria
 3. waisya
 4. sudra
 5. arus balik

18.Masuknya Hindu dan Buddha berpengaruh terhadap sistem penanggalan, yaitu …

 1. Hijriah
 2. Saka
 3. Jawa
 4. Masehi
 5. Cina

19.Para Brahmana dalam menyebarkan agama Hindu melakukan upacara khusus untuk menghindukan seseorang yang disebut upacara ….

 1. Waprakeswara
 2. Hinayana
 3. Vratyastoma
 4. Regweda
 5. Aswameda

20.Contoh akulturasi antara kebudayaan hindu Buddha dan kebudayaan nusantara dalam bidang system kepercayaan ialah …

 1. dikenalnya system kerajaan dengan konsep dewa raja
 2. lenyapnya praktik totemisme
 3. kerajaan local diganti dengan kerajaan hindu buddha
 4. adanya unsur pemujaan roh nenek moyang
 5. dianutnya agama hindu Buddha di indonesia

21.Berdasarkan bukti sejarah Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah kerajaan ….

 1. Sriwijaya
 2. Kalingga
 3. Kutai
 4. Tarumanegara
 5. Majapahit

22.Perhatikan data-data berikut ini !

 • 1)Prasasti Kebon Kopi
 • 2)Prasasti Kota Kapur
 • 3)Prasasti Jambu
 • 4)Prasasti Ciaruteun
 • 5)Prasasti Kedukan Bukit

Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara ditunjukkan pada nomor ….

 1. 1, 2, dan 3
 2. 2, 4, dan 5
 3. 1, 3, dan 4
 4. 3, 4, dan 5
 5. 2, 3, dan 4

23.Prasasti-prasasti penginggalan Kerajaan Tarumanegara ditulis dengan memakai huruf ….

 1. Pallawa
 2. Latin
 3. Pranagari
 4. Jawa Kuno
 5. Kanji

24.Prasasti Kota Kapur menunjukkan kedudukan para bangsawan yang terdiri atas putra raja dan kaum kerabat. Putra raja sebagai putra mahkota disebut dengan istilah …

 1. yuwaraja
 2. kumararaja
 3. pratiyuwaraja
 4. rajakuman
 5. puhavan

25.Pemimpin dari kerajaan gowa tallo yang mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur ialah ….

 1. Sulatan wijaya
 2. Sultan hasannudin
 3. Sultan baabullah
 4. Sultan nuku
 5. Sultan abimanyu.

26.Kerajaan mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan …

 1. sultan ageng pemanahan
 2. sultan jolang
 3. sultan wijaya
 4. sultan hadiwijaya
 5. sultan agung hanyokrokusumo

27.Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa berkuasanya raja …

 1. Dharmasetu
 2. Samaratungga
 3. Balaputradewa
 4. Dharmawangsa
 5. Rajendrachola

28.Sumber Sejarah yang mengungkap Kerajaan Mataram Kuno adalah prasasti ….

 1. Ciaruteun
 2. Kebon Kopi
 3. Canggal
 4. Telaga Batu
 5. Yupa

29.Berikut adalah bangunan candi peninggalan Dinasti Syailendera, kecuali, candi

 1. Gedong Songo
 2. Sewu
 3. Borrobudur
 4. Mendut
 5. Pawon

30.Nama-nama raja dinasti Sanjaya yang memerintah di Jawa Tengah diketahui dari prasasti ….

 1. Kalasan
 2. Kelurak
 3. Mantyasih
 4. Sri Kahuluan
 5. Ratu Boko

31.Perpindahan pusat pemerintahan Mataram Kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur memunculkan dinasti baru yaitu dinasti …..

 1. Wijaya
 2. Kertarajasa
 3. Girindra
 4. Udayana
 5. Isana

32.Kerajaan mataram kuno yang terpecah dapat disatukan oleh …

 1. Raja samaratungga
 2. Rakai pikatan
 3. Dyah balitung
 4. Rakai panangkaran
 5. Raja wisnu

33.Kesusasteraan pada jaman Kadiri mengalami perkembangan yang pesat yang disebabkan oleh factor-faktor berikut ini, kecuali ….

 1. adaya pujangga-pujangga yang pandai
 2. adanya pembatasan karya sastra
 3. penghormatan kepada raja melalui hasil sastra
 4. adaya perlindungan terhadap para pujangga
 5. kebebasan berpikir dan mengembangkan karya sastr

34.Ekspedisi Singosari masa Kertanegara dengan tujuan menghidupkan kembali Kerajaan Melayu untuk menyaingi dan melemahkan Kerajaan Sriwijaya adalah ekspedisi …..

 1. Sumatera
 2. Malaka
 3. Pamalayu
 4. Kertanegara
 5. Sriwijaya

35.Pendiri Kerajaan Mahapahit adalah Raden Wijaya yang bergelar ….

 1. Tribuwaneswari
 2. Sri Kertarajasa Jayawardhana
 3. Sri Rangga Rajasa Sang Amuwhabhumi
 4. Kertarajasa Jayanegara
 5. Kertawardhana

36.Ketika diangkat menjadi Patih Mangkubumi Majapahit mengucapkan sumpah tidak akan merasakan kenikmatan sebelum memper-satukan seluruh nusantara, yaitu sumpah …..

 1. Tan Amukti Palapa
 2. Praja Setia .
 3. tidak makan kelapa
 4. Prasetya Bhakti
 5. Bhayangkara

37.Hasil karya sastra yang terkenal masa Majapahit diantaranya adalah ….

 1. Bharatayuda dan Mahabharata
 2. Lubdaka dan Kresnayana
 3. Pararaton dan Sundayana
 4. Negarakertagama dan Sutasoma
 5. Arjunawiwaha dan Lubdaka

38.Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan …..

 1. Raden Wijaya
 2. Wikramawardhana
 3. Hayam Wuruk
 4. Wirabhumi
 5. Kertawijaya

39.Wilayah nusantara berhasil dipersatukan oleh Majapahit pada masa pemerintahan ….

 1. Raja Jayanegara
 2. Raja Tribhuana
 3. Raja Hayam Wuruk
 4. Raden Wijaya
 5. Raja Wikrama Wardhana

40.Salah satu factor yang mendorong keruntuhan Kerajaan Majapahit adalah ….

 1. Terjadinya bencana alam di Jawa Timur
 2. Mulai masuknya pengaruh barat ke Nusantara
 3. Majapahit ditaklukkan oleh dinasti Cina
 4. Adanya serangan dari kerajaan-kerajaan Islam
 5. Adanya perang Paregreg

41.Di antara pemberontakkan di Majapahit, pemberontakkan yang paling menggoyahkan kerajaan adalah pemberontakan …

 1. Ranggalawe
 2. Juru Demung
 3. Lembu Sora
 4. Kuti
 5. Semiran

42.Berikut yang bukan merupakan factor penyebab keruntuhan Majapahit , yaitu ….

 1. kemunduran dibidang perdagangan
 2. pembagian kekuasaan secara demokratis
 3. perang saudara
 4. banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri
 5. kurangnya kaderisasi kepemimpinan

43.. Dinasti Syailendra pernah memerintah di kerajaan …

 1. Kutai
 2. Tarumanegara
 3. Kalingga
 4. Singasari
 5. Mataram Kuno

44.Adanya pengaruh karya sastra yang bersumber dari kitab ramayan dan mahabarata, di Indonesia melahirkan seni …

 1. Tari sufi
 2. Wayang
 3. Debus
 4. Reog
 5. Jatilan

45.Kitab yang menjadi sumber sejarah Singasari dan Majapahit adalah …

 1. Sutasoma
 2. Pararaton
 3. Arjunawiwaha
 4. Sorandaka
 5. Smaradahana

46.Seni sastra Jawa Kuno mencapai puncak kejayaan pada masa Kerajaan …

 1. Mataram
 2. Kediri
 3. Kalingga
 4. Singasari
 5. Majapahit

47.Kekalahan Balaputradewa dari Rakai Pikatan, kemudian melarikan diri ke Sumatra dan menjadi raja di Sriwijaya diceritakan dalam prasasti …

 1. Canggal
 2. Talang Tuo
 3. Ratu Boko
 4. Mantyasih
 5. Kelurak

48.Kitab Negarakertagama ditulis oleh Empu Prapanca pada masa pemerintahan …

 1. Raden Wijaya
 2. Tribhuwanatunggadewi
 3. Hayam Wuruk
 4. Wikramawardhana
 5. Jayanegara

49.Candi Borobudur merupakan peninggalan bercorak Buddha dari dinasti....

 1. Wijaya
 2. Saelindra
 3. Jaya wijaya
 4. Abunaya
 5. Samaratunggal

50.Di sela-sela kesibukannya sebagai patih Majapahit, Gajah Mada menulis kitab hukum berjudul....

 1. Kutaramawana
 2. Sutasoma
 3. Wikrama
 4. Pararaton
 5. damaratungga

Posting Komentar untuk "50 Soal dan Jawaban PTS Sejarah Indonesia SMA Kelas 10 Semester 2 K13 Terbaru"